PROGRAMMA Interdepartementale Wetenschapsdag 13 oktober 2021

12.15

Digitale inloop en kennismaking

13.00

Opening door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis

13.10

Toelichting op Rijksbrede Kennisagenda Online Samenleving

13.30

Inhoudelijke verdieping - key-notes

14.35

Pauze

14.45

Dialoog tussen beleidsmakers en onderzoekers - Vier break-outsessies

Met beleidsmakers en wetenschappers verder praten over vier thema’s uit de kennisagenda en hoe deze op een effectieve manier gezamenlijk ter hand kunnen worden genomen:

  • Sessie A: Nieuwe en veranderende scheidslijnen en kansenongelijkheid: De versnelde digitalisering heeft ervoor gezorgd dat bestaande scheidslijnen worden versterkt. Denk hierbij aan het wel of niet beschikken over digitale vaardigheden en het praktisch of theoretisch opgeleid zijn. Daarnaast ontstaan er nieuwe scheidslijnen zoals tussen mensen die wel of niet thuis kunnen werken en die wel of niet zonder fysiek contact met collega’s kunnen. Dit roept vragen op over de omvang van dergelijke scheidslijnen, de effecten hiervan op de kansengelijkheid en interventies om dergelijke scheidslijnen tegen te gaan
  • Sessie B: De groeiende rol en invloed van technologiebedrijven: In een online samenleving spelen bedrijven die de digitale platforms ontwikkelen en beheren een cruciale rol. Binnen het onderwijs beheren Ed-Tech bedrijven cruciale informatie over leerlingen en studenten, BIG-tech bedrijven bepalen de functionaliteiten en het beschermingsniveau van video-conferencing applicaties en online winkels en social media platforms beschikken over een schat aan gebruikersdata. Dit roept vragen op over het waarborgen van privacy en veiligheid, over de ongewenste effecten van algoritmen en over de noodzaak van het ontwikkelen van digitaal recht.
  • Sessie C: De balans tussen de fysieke en de online wereld: Activiteiten zijn minder gebonden aan specifieke locaties wanneer deze online kunnen worden verricht. Studenten kunnen vakken volgen bij onderwijsinstellingen aan de andere kant van de wereld, werken kan je ook vanuit een espressobar of krimpgebied en e-health biedt flexibiliteit voor patiënten. Dit roept vragen op over wanneer iets wel of niet online kan, over de inrichting van de digitale publieke ruimte, over vervreemding en eenzaamheid en over (her)waardering van groene buitenruimte.
  • Sessie D: Het veranderende ritme van de samenleving: Een online samenleving biedt allerlei kansen om (meer) tijdonafhankelijk te werken, te leren en te recreëren. De 24/7 economie zou hierdoor een impuls kunnen krijgen, werkenden zouden nog flexibeler hun werktijden op een dag en gedurende de werkweek kunnen kiezen en het gebruik van diensten en mobiliteit kan beter worden gespreid. Dit roept vragen op over de effecten van de grensvervaging tussen werk en privé, het waarborgen van collectieve momenten en de sociale bindingen tussen groepen mensen.

15.35

Terugkoppeling break-outsessies

15.50

Paneldiscussie over bruikbaarheid, toepassing en doorwerking van kennisagenda

Paneldiscussie met:

  • drs. Mark Roscam Abbing, programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID-19, Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • drs. Heidi Boussen, directeur Gezond & Veilig werken, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Prof.dr. Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw
  • Prof.dr. Agneta Fischer, decaan Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam

16.30

Samenvatting en blik op de toekomst

16.40

Napraten op het netwerkplein

17.15

Einde