Op welke manier beïnvloedt meer hybride werken de sociale bindingen in de samenleving en in organisaties?

Digitale communicatie is kwalitatief anders dan persoonlijke ontmoetingen. Er liggen relatief meer nadruk op de formele informatie-uitwisseling en minder op de informele, sociale aspecten van het contact. Wanneer we op grote schaal hybride gaan werken en elkaar dus meer digitaal ontmoeten, kan dat gevolgen hebben voor de kwaliteit van de sociale bindingen in de organisatie en zelfs in de samenleving als geheel. De mate waarin dit het geval is, zal afhangen van uiteenlopende factoren, variërend van de persoonlijkheid van individuen tot het al dan niet aanwezig zijn van alternatieve sociale contacten.

Belangrijke deelaspecten van deze vraag zijn onder meer:

  • Wat zijn de effecten van thuiswerken op werkrelaties en het gevoel van verbondenheid met de organisatie, het werk en collega’s?
  • Hoe kunnen leidinggevenden op een goede manier zicht houden op het welzijn en werk van hun medewerkers?
  • Hoe kunnen werkenden zicht houden op hoe het met de organisatie en met collega’s gaat? Hoe voorkom je informatietekorten en gebrekkige communicatie?
  • Welke lange termijn effecten heeft een onderscheid tussen grotendeels thuiswerkers en grotendeels op locatie werkenden binnen een organisatie, bijv. t.a.v. carrièreperspectief en binding met de organisatie? Welke groepen gaan vaker thuis (blijven) werken; welke gaan weer vaker voor het kantoor kiezen? Welke factoren (leeftijd, persoonlijkheid, functie, carrièreperspectief) spelen daarbij een rol?
  • Wat is het effect van een hogere mate van thuiswerken op het risico van (digitale) uitsluiting/pesten?
  • Leidt hybride werken ertoe dat de carrièrekansen van andere (typen) mensen toe- of afnemen dan vroeger? Welke kenmerken dragen bij aan carrièresucces in een hybride wereld?
  • Wat is nodig voor zichtbaarheid van het werk en van de individuele medewerker?
  • Hoe zorg je voor een collegiale structuur?
  • Wat betekent hybride werken voor de stijl van leidinggeven? Hoe moeten leidinggevenden in een hybride setting omgaan met de behoefte aan feedback, support, inspiratie, informatievoorziening, voorbeeldgedrag?