Wat zijn de gevolgen van het toenemen van hybride werken voor behoud en bevordering van diversiteit en inclusiviteit?

Ingrijpende maatschappelijke veranderingen zoals de toename van hybride werken, kunnen een uiteenlopende impact hebben op verschillende maatschappelijke groepen. Daardoor kunnen bestaande verschillen worden vergroot of verkleind. Hoe dan ook is het zinvol om stil te staan bij mogelijke onvoorziene en wellicht zelfs ongewenste gevolgen van de veranderingen voor de diversiteit en inclusiviteit van de samenleving. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat bepaalde culturele, etnische of sociaaleconomische groepen meer of juist minder voordeel hebben bij hybride werken dan andere. Wanneer hybride werken leidt tot minder ongeplande ontmoetingen, kan dat ertoe leiden dat het aantal contacten met andere groeperingen afneemt. Al deze zaken verdienen aandacht wanneer de huidige trend van meer hybride werken doorzet.

Daarbij zijn de volgende subvragen relevant:

  • Voor welke groepen werkenden neemt door hybride werken de drempel naar de arbeidsmarkt toe of af?
  • In hoeverre beïnvloedt hybride werken de participatie van verschillende kwetsbare groepen?
  • In hoeverre beïnvloedt thuiswerken de sociale cohesie in bedrijven en in de samenleving en welke nieuwe vormen ontstaan als vervanging van persoonlijke ontmoetingen?
  • In welke mate en op welke manieren beïnvloedt hybride werken het contact tussen mensen met verschillende culturele achtergronden?
  • Op welke manieren beïnvloedt hybride werken de sociaal-culturele integratie van groepen met een migratieachtergrond?
  • Heeft het toenemen van hybride werken invloed op de verschillen tussen mannen en vrouwen (bijv. carrièrekansen, arbeidsparticipatie en rolpatronen/rolverdeling)?
  • Zijn de bestaande instituties voldoende in staat om de hier genoemde uitdagingen rond hybride werken het hoofd te bieden, moeten zij zich aanpassen of zijn er nieuwe instituties nodig?
  • Hoe gaan verschillende groepen mensen om met toenemende digitalisering op hun werk (en thuis) en welke instituties kunnen hen ondersteunen om hun werk goed en zinvol te doen?
  • Op welke manier kunnen verschillende groepen nieuwe digitale vaardigheden aanleren, ook degenen die op dit moment moeilijk meekomen?
  • Op welke manieren kan het aanleren van digitale vaardigheden toegankelijk worden gemaakt voor verschillende groepen werkenden?