Leren en ontwikkelen

Ander perspectief op leren en ontwikkelen

Het hoge opleidingsniveau in Nederland is van belang voor de kwaliteit van onze samenleving, de mogelijkheden van individuen en de slagkracht van onze economie. In deze snel veranderende en digitaliserende wereld is het echter niet genoeg dat mensen eenmaal goed zijn opgeleid. Zowel voor hun participatie op de arbeidsmarkt als voor hun deelname aan de samenleving en voor hun eigen welbevinden is het nodig dat iedereen zich gedurende het hele leven blijft ontwikkelen Deze noodzaak wordt versterkt door het feit dat onze maatschappij zich in een aantal ingrijpende transities bevindt. Het thema Leven Lang Ontwikkelen verdient dan ook (meer) aandacht.

Gevolgen voor de lange termijn

De versnelde digitalisering als gevolg van de COVID-19 pandemie heeft gevolgen voor leren en ontwikkelen. Daarom heeft het kennisplatform in drie kennisateliers gekeken naar de ontwikkelingen op dit gebied (trends, kansen en risico’s). Digitalisering en het gebruik van platforms biedt immers kansen en mogelijkheden, ook in het licht van uitdagingen zoals een tekort aan onderwijsgevenden en een dreigende achterstand ten opzichte van andere landen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Er zijn echter ook risico’s geïdentificeerd. Niet iedereen zal bijvoorbeeld in dezelfde mate kunnen profiteren van de voordelen van digitaal leren en niet elke vaardigheid en alle kennis is gemakkelijk langs digitale weg aan te leren. De gevolgen van digitalisering zijn bovendien verschillend voor verschillende groepen mensen. Ook dat is ons allemaal tijdens de pandemie duidelijk gebleken: een maatregel die voor de één prettig uitpakt, is voor de ander juist heel onaangenaam.

Benodigde kennis voor effectief beleid

Er zijn met andere woorden veel kennisvragen waarvan het antwoord van belang is voor de Rijksoverheid die voor de maatschappelijke opgaven effectief beleid moet ontwikkelen om de risico’s van versnelde digitalisering te beperken en de kansen ervan te verzilveren. De pandemie heeft daarbij bepaalde trends ten aanzien van leren en ontwikkelen versterkt, die ook voor 2020 al bestonden.