Hoe kan ICT de scholingsdeelname vergroten en verbreden, in combinatie met kwaliteitsborging en maatschappelijk effect?

Om de Nederlandse kenniseconomie draaiende te houden, is het nodig dat er meer aandacht komt voor leven lang ontwikkelen (LLO). LLO maakt mensen wendbaarder en zorgt dat zij breder en duurzamer inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Nederland is in Europa een middenmoter op dit gebied. Dat is ongewenst in een wereld die zich snel ontwikkelt en waarin innovatie de belangrijkste motor achter economische groei is. Onderzocht zou moeten worden in hoeverre digitaal onderwijs kan bijdragen aan het versterken van het scholingsaanbod en het vergroten van de deelname van mensen aan LLO.

Onderliggende vragen daarbij zijn:

  • Hoe kan de overheid sturen op diversiteit en kwaliteit van het (digitale) LLO-aanbod (inclusief van private partijen en informele trajecten)?
  • Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor het creëren van hoogwaardig digitaal LLO-aanbod?
  • Op welke groepen moet het digitale LLO aanbod zich richten en hoe zijn deze groepen het best te bereiken? Welke begeleiding of ondersteuning hebben zij nodig?
  • Wat zijn de grenzen van online leren/ontwikkelen? Welke aanvullende leervormen zijn nodig?
  • Welke vormen van evalueren, beoordelen en kwalificeren (bijv. portfolio) sluiten goed aan bij veranderende eisen aan lerenden in een versnelde digitale en steeds veranderde arbeidsmarkt?