Aanleiding

Lange termijn blik op weerbarstig vraagstuk

Als gevolg van de corona pandemie en de hieropvolgende maatregelen verandert er veel in de samenleving, zowel nationaal als inernationaal. In de actuele discussies hierover ligt het accent meestal op de korte termijn impact van de pandemie op de volksgezondheid, de economie en de maatschappij in brede zin. De Rijksbrede Kennisagenda  Online Samenleving inventariseert welke kennis nodig is om beleid te kunnen ontwikkelen op de langere termijn. De agenda benoemt kansen en risico’s die beleidsterreinen van meerdere departementen raken, met als overkoepelend thema de digitalisering van de samenleving, die door de COVID pandemie in een versnelling is geraakt. Vervolgens wordt duidelijk gemaakt welke kennis de overheid nodig heeft voor beleid dat erop gericht is om kansen te verzilveren om de risico’s te minimaliseren. De kennisagenda heeft daarbij een lange termijn blik die nodig is voor reflectie en voor wetenschappelijk onderzoek als basis voor toekomstbestendig beleid.

Pilot voor verdere samenwerking

Voor de departementale kenniscoördinatoren en chief science officers die het initiatief namen tot deze rijksbrede kennisagenda is deze exercitie een belangrijke pilot om vorm te geven aan hun onderlinge samenwerking. Het is namelijk voor het eerst dat zij gezamenlijk op eigen initiatief –dus zonder ambtelijk of politiek verzoek– en vanuit hun onafhankelijke rol een complex maatschappelijk vraagstuk hebben verkend. Daarnaast draagt het initiatief bij aan het nog beter verbinden van beleid en wetenschap. Om optimaal te leren van dit proces, hebben zij verschillende werkvormen gebruikt in de verschillende kennisateliers en na afloop geëvalueerd met alle deelnemers.