Hoe ontwikkelt de mobiliteit zich in de komende jaren en wat betekent dat voor de (groene) leefomgeving, het milieu en de manier waarop we onze ruimte inrichten?

De toename in hybride werken, die versneld is door de coronacrisis, zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor de mobiliteit. Als mensen vaker thuis aan de slag gaan, kan dit leiden tot een afname in mobiliteit, maar wanneer de trek uit de Randstad toeneemt, kan op termijn de mobiliteit juist weer toenemen. Het relatieve aandeel van actieve vormen van verplaatsing zoals fietsen en lopen is tijdens de coronacrisis toegenomen, mede doordat het gebruik van auto en OV sterk afnam. In de internationale mobiliteit is de rol van het vliegtuig (tijdelijk) sterk verminderd. Het is echter de vraag welke van deze veranderingen structureel zijn en wat daarvan de gevolgen zijn voor milieu, leefomgeving en ruimtelijke ordening.

Subvragen

  • In hoeverre blijven er veranderingen in mobiliteit plaatsvinden en zo ja, welke?
  • In hoeverre neemt de drukte in het OV weer toe tot pre-COVID niveaus?
  • In hoeverre blijft het gebruik van deelauto’s groeien?
  • In hoeverre blijft het zakelijk gebruik van het vliegtuig ook op termijn lager?
  • In hoeverre blijft men meer lopen en fietsen?